Privaatsus

1. Sissejuhatus
Meil on hea meel teie huvi üle HANSA-FLEX AG (edaspidi HANSA-FLEX) veebipõhiste pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meile väga tähtis ja me soovime, et tunneksite ennast mugavalt ja turvaliselt nii siis, kui külastate meie veebilehte, kui ka kõikide meiega seotud äri- ja kommunikatsiooniprotsesside jooksul. Seetõttu võtame teie andmete kaitsmist ja kehtivaid õigusnorme väga tõsiselt. Selle privaatsuspoliitikaga soovime teid üksikasjalikult teie isikuandmetega ümberkäimisest teavitada.

See privaatsuspoliitika täiendab meie üldisi müügitingimusi: http://www.hansa-flex.com/agb.html Privaatsuspoliitika kehtiva versiooni leiate HANSA-FLEXI veebilehtede menüüpunkti „Andmekaitse“ alt: http://www.hansa-flex.com/datenschutz.html. HANSA-FLEX jätab endale õiguse muuta selle privaatsuspoliitika sisu. See võib juhtuda, kui HANSA-FLEX pakub uusi või muudetud teenuseid või kui muudatuste tõttu õigusaktides või jurisdiktsioonis osutub selle privaatsuspoliitika kohandamine vajalikuks või mõistlikuks.

See juhtub ainult siis, kui HANSA-FLEXI õigustatud huvid on valdavad ja kasutaja jaoks mõistlikud. HANSA-FLEX teavitab klienti privaatsuspoliitika muudatustest õigeaegselt, nii kasutajatoe-siseselt kui ka kasutaja kasutajatoe andmebaasi salvestatud e-posti aadressi kaudu.

2. Vastutav asutus andmekaitse üldmääruse (GDPR) mõistes
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44 28307 Bremen
Saksamaa Liitvabariik
Telefon: +49 421 48 90 70
Telefaks: +49 421 48 90 748
E-post: infohansa-flexcom
Koduleht: http://www.hansa-flex.com

Juhatus: Thomas Armerding (esimees), Uwe Buschmann, Christian-Hans Bültemeier
Nõukogu esimees: Tim Hollweg
Bremeni piirkonnakohus HRB 26530 HB; ettevõtte asukoht on
Bremen
KMKR nr: DE170352164

Andmekaitse kontaktisik (andmekaitseametnik)
Teie usaldus on meile oluline. Seepärast soovime olla valmis teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamisega seotud küsimustele igal ajal vastama. Võtke selleks ühendust meie andmekaitseametnikuga.

HANSA-FLEX AG andmekaitseametnik
Max Danne
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Telefon: +49 421 48 90 7 221
Telefaks: +49 421 48 90 7 930
E-post: datenschutzhansa-flexcom

3. Üldpõhimõtted
Kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid Saksamaa Liitvabariigi andmekaitset puudutavatele asjakohaste seadusesätete kohaselt, eelkõige telemeedia seaduse (TMG), riikliku ringhäälinguseaduse (RStV), andmekaitse üldmääruse (DSGVO), telekommunikatsiooniseaduse (TKG) jms, samuti EL-i andmekaitse eeskirjade kohaselt. Me kogume ja töötleme oma kasutajate isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik funktsionaalse veebisaidi ja meie sisu ja teenuste pakkumiseks (GDPR § 6 lõik 1 jaotis f). Teile selgitatakse seda andmekogumist jaotises „Andmekogumine veebilehe külastuse ajal“.

Täiendavaid isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult teie nõusolekul, kui esitate selle teabe vabatahtlikult, näiteks päringu, otsingutaotluse, töökohataotluse või tellimuse kontekstis meie e-posti aadressi, meie kontaktvormi või veebilehtede kaudu, HANSA-FLEXI registreerimisteenuste registreerimise, meie uudiskirja registreerimise või HANSA-FLEXI pakutavate registreerimisteenuste kasutamise lepingu õigsuse, sisu kujundamise või muutmise ja töötlemise ning HANSA-FLEXI pakutavate kaupade ja teenuste ostmise korral ning samuti arvelduse eesmärgil (GDPR § 6 lõik 1 jaotis a). Teie isikuandmed ei ole nähtavad teistele HANSA-FLEXI veebipõhiste pakkumiste kasutajatele.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus
Niikaua kuni meil on isikuandmete töötlemiseks olemas andmesubjekti nõusolek, on õiguslikuks aluseks EL-i üldise andmekaitse määruse (GDPR) § 6 lõik 1 jaotis a. Lepingu täitmiseks vajalike isikuandmete töötlemisel, mille osapool on andmesubjekt, on õiguslikuks aluseks GDPR § 6 lõik 1 jaotis b. See kehtib ka lepingueelsete meetmete teostamiseks vajalike töötlemistegevuste kohta. Kui isikuandmete töötlemine on seotud juriidilise kohustusega, mida meie ettevõte peab täitma, on õiguslikuks aluseks GDPR § 6 lõik 1 jaotis c. Juhul, kui andmesubjekti või muu füüsilise isiku elulised huvid nõuavad isikuandmete töötlemist, on õiguslikuks aluseks GDPR § 6 lõik 1 jaotis d. Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks ja kui andmesubjekti huvid, põhiõigused ja vabadused ei ületa esimesena nimetatud huvi, on töötlemise õiguslikuks aluseks GDPR § 6 lõik 1 jaotis f.

Õigustatud huvid võivad olla eelkõige: päringutele vastamine;

- otseturundusmeetmete rakendamine;
- teie jaoks mõeldud teenuste ja/või teabe ettevalmistamine;
- isikuandmete töötlemine ja edastamine sise- või haldusotstarbel;
- meie veebisaidi toimimine ja haldamine;
- kasutajate tehniline tugi;
- pettuste ja kuritegevuse ennetamine ja avastamine;
- kaitse maksejõuetuse ees maksejõulisuse teabe hankimisel tarnete ja teenuste taotluste korral; ja/või
- võrgu- ja andmeturbe tagamine niivõrd, kuivõrd need huvid on kooskõlas kehtiva õiguse ja kasutaja õiguste ja vabadustega.

Me ei avalikusta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele reklaamimiseks, turustamiseks ega muudel ärilistel ja/või kaubanduslikel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt nõustunud oma andmete edastamisega ülalnimetatud eesmärkidel või meil on kokkulepe tellimuse töötlemiseks selle ülesande saanud teenusepakkujaga, või edastamine on seadusega sõnaselgelt lubatud või isegi nõutav.

Teie kui andmesubjekti õigused
HANSA-FLEX soovib teid siinkohal teie õigustest teavitada.

Teil on õigus teha järgmist.

- Küsida meilt kinnitust selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse; sellisel juhtumil on teil õigus saada teavet nende isikuandmete ja GDPR paragrahvis 15 üksikasjalikult loetletud teabe kohta.

- Nõuda GDPR paragrahvi 20 piirangute kohaselt teid puudutavate andmete väljastamist tavapärases elektroonilises, masinloetavas andmevormingus. See hõlmab ka väljastamist (võimaluse korral) teisele otseselt teie poolt nimetatud vastutavale isikule.

- Nõuda, et korrigeeriksime teie andmeid, kui need on valed, ebatäpsed ja/või mittetäielikud. Korrigeerimine hõlmab ka täiendamist läbi selgituste või teatiste.

- Nõuda, et teiega seotud isikuandmed kustutatakse viivitamatult, tingimusel et üks GDPR paragrahvis 17 loetletud põhjustest kehtib.

- Kahjuks ei ole meil lubatud kustutada andmeid, mille suhtes kehtib seaduslik säilitustähtaeg. Kui soovite, et me tulevikus teie andmeid ei koguks või teiega enam ühendust ei võtaks, siis lisame teid blokeeritud kontaktide nimekirja.

- Tühistada mis tahes teie poolt antud tulevikus kehtiv nõusolek, ilma et see põhjustaks teile ebasoodsaid tagajärgi.

- Nõuda meilt andmetöötluse piiramist, kui on täidetud üks GDPR paragrahvis 18 loetletud eeltingimustest.

- Esitada mis tahes ajal vaie teid puudutavate isikuandmete töötlemiseks põhjustel, mis tulenevad teie täiesti erilisest olukorrast. Me ei töötle siis enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me suudame esitada kaalukaid põhjusi, mis on kaalukamad kui teie huvid, õigused ja vabadused, või töötlemine toimub õiguslike nõuete kinnitamise, teostamise või kaitsmise huvides (GDPR paragrahv 21).

Kui olete veendunud, et teie isikuandmete töötlemine on vastuolus GDPR-ga, võite kahju kandmata pöörduda mõne teise haldusõigusliku või kohtuliku õigusabi pakkuja abi kasutades järgmiste adressaatide poole:

- posti teel HANSA-FLEXI poole (vt impressum)
- e-posti teel aadressile datenschutz@hansa-flex.com
- vastutava järelevalveasutuse poole teie asukoha liikmesriigis, teie töökohas või kahtlustatava rikkumise asukohas

4. Andmekogumine veebilehe külastusel
Te võite põhimõtteliselt alati külastada meie veebilehte aadressil www.hansa-flex.com ilma oma isikuandmeid esitamata. Kuid iga juurdepääs meie veebilehtedele ja seal olevate failide iga allalaadimine protokollitakse ja salvestatakse serveri logifaili protokoll-faili. Kogume ja salvestame siinjuures oma serveri logifailidesse automaatselt ainult seda teavet, mida teie veebilehitseja meile edastab. See sisaldab muuhulgas järgmist teavet:

- veebilehitseja tüüp/versioon
- kasutatav operatsioonisüsteem
- referrer URL (eelnevalt külastatud veebileht)
- päringu saatnud arvuti hosti nimi (IP-aadress)
- serveri päringu kuupäev ja kellaaeg
- laaditud faili nimi
- ülekantud andmete kogus
- teade edukast ühenduse lõppemisest

Ilma nende andmeteta ei oleks veebisaidi sisu edastamine ja kuvamine tehniliselt võimalik. Sellega seoses on andmete kogumine hädavajalik. Me ei saa seda teavet konkreetsete isikutega siduda. Neid andmeid ei viida kokku teiste andmeallikatega. Vastavalt mis tahes seaduses sätestatud säilitamisnõuetele muutuvad kasutajate IP-aadressid pärast kasutusaja lõppu anonüümseks või kustutatakse. Anonüümseks muutmise korral muudetakse IP-aadresse nii, et isiklike või faktiliste asjaolude üksikasju ei saa enam siduda konkreetse või tuvastatava füüsilisele isikuga, või nõuaks see ebaproportsionaalselt palju aega, kulusid ja tööjõudu.

Konkreetse kasutajaga mitteseotavate andmete ajutine salvestamine ja statistiline hindamine toimub ainult süsteemide turvalisuse ja kasutajate andmete turvalisuse tagamiseks (nt võimalike katkiste linkide ja programmivigade tuvastamine, samuti rünnakud süsteemile) ning meie pakkumise parendamiseks (nt saame seeläbi kindaks teha, millised kaubad ja teenused on eriti populaarsed). Me jätame endale õiguse kasutada serveri logifailidest pärinevaid andmeid õiguskaitse eesmärgil, kui konkreetsete faktide alusel tekib põhjendatud kahtlus, et kasutajad kasutavad meie veebilehti ebaseaduslikul või lepinguvälisel eesmärgil või kavatsevad seda teha, näiteks kui kokkulepitud tasusid ja hüvitisi ei maksta või ei maksta täielikult.

Teie isikut puudutavaid lisaandmeid ei salvestata, kui te ei edasta neid andmeid vabatahtlikult, nt seoses päringu, otsingupäringu või tellimusega e-posti teel. Andmete ja logifailide ajutise salvestamise õiguslik alus on GDPR § 6 lõik 1 jaotis f koos eespool nimetatud õigustatud huvidega.

5. Teenused ja seeläbi kogutud isikuandmed
HANSA-FLEXI veebilehtedel pakume teile erinevaid teenuseid, mille kasutamiseks peate esitama mõningaid isikuandmeid.

- Registreerimine HANSA-FLEXI veebipoes „shop.hansa-flex.com“
- „Minu kasutajakonto“ HANSA-FLEXI veebipoes „shop.hansa-flex.com“
- Salvestamine ja juurdepääs lepingu tekstile
- Registreerimine HANSA-FLEXI kliendiportaalis „my.hansa-flex.com“
- „Minu profiil“ HANSA-FLEXI kliendiportaalis „my.hansa-flex.com“
- Meie X-CODE tooteandmete andmebaasi kasutamine
- Andmed meie konfiguraatori kasutamisel armatuuride valmistamiseks
- Meie tagasihelistamise blanketi kasutamine
- Meie kontaktide blanketi kasutamine
- Meie tagasiside blanketi kasutamine
- Meie praktilise käsiraamatu tellimisblanketi kasutamine Meie aadressiraamatu tellimisblanketi kasutamine Meie kliendiajakirja „HYDRAULIKPRESSE“ tellimisblanketi kasutamine

Selleks, et neid teenuseid kasutada, küsitakse mõningaid isikuandmeid, mida sisestate ise ja nõustute seeläbi ka nende töötlemisega. Sellise töötlemise õiguslik alus on GDPR § 6 lõik 1 jaotis a. Pange tähele ka selle privaatsuspoliitika lõiku pealkirjaga „Teie kui andmesubjekti õigused“.

6. Taotlused
Võite meie juures taotleda reklaamitud töökohti, väljaõppevõimalusi, õpilaste ja üliõpilaste praktikakohti ning kohti diplomi-/ bakalaureuse-/ magistritööde kirjutamiseks või esitada lihtsalt töökohataotluse.

Me juhime selgesõnaliselt teie tähelepanu sellele, et taotlused, eelkõige elulookirjeldused, tunnistused ja muud teie poolt meile saadetud andmed ja dokumendid võivad sisaldada eriti tundlikke andmeid vaimse ja füüsilise tervise, rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste, ametiühingu või erakonna liikmelisuse või seksuaalelu kohta. Pidage meeles ka seda, et andmete edastamine e-posti teel toimub krüpteerimata, mistõttu andmed võivad teatud tingimustel sattuda kõrvaliste isikute kätte ja neid on võimalik ka võltsida. Kui esitate meile oma taotluse selliste andmete ja dokumentidega meili teel, siis nõustute selgesõnaliselt sellega, et me võime neid andmeid ja dokumente koguda, töödelda ja kasutada taotluse töötlemiseks. Nende andmete ja dokumentide kogumine, töötlemine ja kasutamine on kooskõlas selle privaatsuspoliitika ja muude asjakohaste õigusaktidega.

Konkreetse töökohaga seotud taotluste puhul (otsetaotlus) tehakse teie andmed ja dokumendid kättesaadavaks nii töökohta reklaamivale osakonnale kui ka vastutavale personaliosakonnale. Kui olete meile esitanud omaalgatusliku töökohataotluse (omal initsiatiivil), muutuvad teie andmed ja dokumendid kättesaadavaks nii meie kesksele personaliosakonnale kui ka meie ettevõtte detsentraliseeritud personaliosakondadele, tingimusel et sealsete vabade töökohtade andmed vastavad teie taotlejaprofiilile. Teie andmete ja dokumentide üleandmist kolmandatele isikutele ei toimu.

Esitatud andmete ja dokumentide kustutamine toimub taotluse tagasilükkamise või negatiivse otsuse korral kõige varem 3 kuu jooksul pärast taotluse esitamise protsessi lõppemist. Seda ei kohaldata, kui seadusesätted kustutamist ei luba, või kui pikemaajaline salvestamine on vajalik tõendite esitamiseks, või kui te olete selleks andud oma nõusoleku. Seejärel salvestatakse tulemused ainult anonüümsel kujul, see tähendab ilma teie nimeta, edasiseks statistiliseks hindamiseks. See statistiliste andmete kogum ei võimalda teha järeldusi füüsilise isiku kohta ja see on statistiliste hinnangute aluseks.

Kui nõustute oma taotluse lisamisega meie taotlejate andmebaasi, tingimusel, et muude vabade töökohtade täitmisel arvestatakse tulevikus teie esitatud andmeid ja dokumente, säilitatakse teie andmed ja dokumendid taotlejate andmebaasis 12 kuu jooksul ja need kustuvad seejärel automaatselt või säilivad ainult anonüümsel kujul, st ilma teie nime täpsustamata, edasiseks statistiliseks hindamiseks. Kui teie avaldusele järgneb lepingu sõlmimine, võib teie andmeid säilitada ja kasutada tavapärase korraldusliku ja haldusprotsessi eesmärgil kooskõlas asjakohaste õigusnormidega.

Teil on igal ajal võimalus oma taotlus täielikult või osaliselt tagasi võtta. Võite igal ajal nõuda, et kõik või mõned teie esitatud andmed ja failid meie taotlejate andmebaasist kustutataks, või neid muudetaks. Siiski tuleb teatavaid teie taotluse andmeid säilitada 3-kuulise tähtaja jooksul, et järgida seadusesätteid, eelkõige üldise võrdse kohtlemise seaduse (VõrdKS) kohast tõendamiskohustust. *

7. Isikuandmete kasutamine ja avalikustamine
Põhimõtteliselt me ​​ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui olete otsesõnu nõustunud teie andmete avaldamisega selleks ettenähtud eesmärkidel või kui avalikustamine on seadusesätete alusel selgesõnaliselt lubatud või ette nähtud.

Lepingu menetluses osalevad teenusepakkujatest partnerid
GDPR § 6 lõik 1 jaotis b ja GDPR § 6 lõik 1 jaotis f lubavad HANSA-FLEXIL lepingu käigus kogutud andmeid, niivõrd kui see on vajalik, edastada lepingu menetluses osalevatesse äriühingu filiaalidele, kontserni ja partnerettevõtetele ning nende esindustele, samuti ka muudele välistele teenusepartneritele, keda me lepingu täitmiseks kasutame, kui andmete sihtotstarve jääb samaks.

See hõlmab eelkõige tellitud kauba tarnimise eest vastutavaid ettevõtteid ning maksete töötlemisega tegelevaid makseasutusi ja makseteenuse pakkujaid ning samuti hooldus- ja remonditööde ning muude tööde, teenuste ning hooldustööde eest vastutavate ettevõtete esindusi http://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html, kontserni ettevõtteid http://www.hansa-flex.com/unternehmen/unternehmensgruppe.html ja partnerettevõtteid ning nende esindusi http://www.hansa-flex.com/niederlassungen/partner.html ja samuti muid väliseid teenusepakkujaid. Nendel juhtudel edastame andmed vastavalt asjakohastele andmekaitset käsitlevatele andmekaitsenõuetele (eelkõige andmekaitse üldmäärusele - GDPR). Edastatavate andmete ulatus on piiratud miinimumiga. Need ettevõtted võivad teie andmeid kasutada ainult tellimuste töötlemiseks, mitte edasiseks otstarbeks ja omavad GDPR § 28 kohaselt tellimuse andmete töötlemise kokkulepet.

Andmete kasutamine oma nõustamise, oma reklaami ja oma turu-uuringute otstarbel
Vastavalt GDPR § 6 lõigu 1 jaotisele f on meil õigus koguda, töödelda ja kasutada teie isikuandmeid oma ettevõtte nõustamiseks, oma reklaamiks, oma turu-uuringuteks, kuid eelkõige meie poolt pakutavate kaupade ja teenuste vajaduspõhise väljatöötamise jaoks. Loomulikult võite te isikuandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest reklaami eesmärgil igal ajal tulevikku suunatult keelduda või oma nõusoleku tühistada. Me ei saada teile siis enam reklaame.

Peale selle käsitleme me andmeid konfidentsiaalselt ja asjakohaste andmekaitset käsitlevate õigusnormidega kooskõlas. Me ei edasta neid andmeid ega teie teadete sisu kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui olete selgesõnaliselt nõustunud oma andmete edastamisega nimetatud otstarbel või kui edastamine on seadusega sõnaselgelt lubatud või isegi nõutav.

Kuid seda andmete edastamise keeldu ei kohaldata juhul, kui me oleme kohustatud vastutavate asutuste korraldusel andma kolmandatele isikutele, eelkõige riigiasutustele teavet üksikute juhtumite kohta, kui see toimub kriminaaljälituse eesmärgil, riiklike politseiasutuste julgeoleku tagamiseks, föderaalse luureteenistuse või sõjaväelise varjestusüksuse või föderaalse kriminaalpolitsei põhikirjajärgsete ülesannete täitmiseks seoses rahvusvahelise terrorismi ohtudega, või intellektuaalomandi õiguste tagamise eesmärgil ning muudel juhtudel, mida kehtivad õigusaktid nõuavad. See ei nõua teie nõusolekut.

Teie isikuandmete kogumine, töötlemine või kasutamine, mis ei hõlma siinkirjeldatud otstarvet, toimub ainult teie nõusolekul vastavalt GDPR § 6 lõigu 1 jaotisele a.

Andmete eksport ja töötlemine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides
HANSA-FLEX on globaalne ettevõte, millel on palju veebilehti kogu maailmas. Saksamaal ja EL-is asuvate filiaalide ja kontserni ettevõtete veebilehtede andmeid hoitakse ainult Saksamaal või EL-is asuvates serverites, samuti andmeid, mis edastatakse nendele veebilehtedele või nende veebilehtede kaudu meile. Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides paiknevate ettevõtete ja tütarettevõtete veebilehtede andmeid võib samuti salvestada väljaspool Saksamaad ja EL-i asuvates serverites, samuti nendele veebilehtedele või nende veebilehtede kaudu meile edastatavaid andmeid.

Me tohime teie poolt vabatahtlikult, näiteks päringu, otsingupäringu, töökohataotluse raames või meie e-posti aadressile saadetud tellimuse jne kaudu saadud isikuandmeid edastada ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides asuvatele ettevõtte filiaalidele http://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html, kontserni ettevõtetele http://www.hansa-flex.com/unternehmen/unternehmensgruppe.html ja partnerfirmadele ning nende esindustele http://www.hansa-flex.com/niederlassungen/partner.html, samuti ka teistele välistele teenusepakkujatele, kui nendega on olemas faktiline ja kohalik side ja kui andmete edastamine on nõutav päringutele, otsingupäringutele, töökohataotlustele, HANSA-FLEXI pakutavate registreerimist nõudvate teenuste saajaks või meie uudiskirja lugejaks registreerimisele või põhjendusele HANSA-FLEXI poolt pakutavate registreerimist nõudvate teenuste kasutamise sisulise kujundamise või muutmise ja täitmise lepingule vastamiseks / nende töötlemiseks, ja kui need on seotud HANSA-FLEXI pakutavate kaupade ja teenustega ning arveldamisega. Sellisel juhul võidakse teie isikuandmeid salvestada ka väljaspool Saksamaad või EL-i asuvates serverites.

Kui andmete saaja asub Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu osalisriigis, eeldatakse automaatselt ühenduse õiguse alusel, et andmete saaja tagab piisava andmekaitse taseme. Lisaks on EL komisjon otsustanud mõnede kolmandate riikide / EMP riikide jaoks, et nende õigussüsteem tervikuna tagab piisava andmekaitse taseme, nii et ka nendes riikides asuvate andmete saajate puhul võib eeldada piisavat andmekaitse taset. Nende hulka kuuluvad järgmised riigid: Andorra, Argentiina, Austraalia, Fääri saared, Guernsey, Mani saar, Iisrael, Jersey, Kanada, Uus-Meremaa, Uruguay, USA (Safe Harbor) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Kui andmete saaja asub mõnes muus (kolmandas) riigis, mis ei kuulu ülalnimetatute hulka, siis on kas meil andmete saajaga sõlmitud EL-i standardlepingu klausel või on andmete saaja kooskõlas USA ettevõtete Safe Harbori põhimõtetega, või me oleme andmete saajaga ettevõtte privaatsuspoliitika osas reeglid (Binding Corporate Rules) kokku leppinud. Kasutaja on teadlik, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides võib olla madalam andmekaitse tase kui Euroopa Liidu riikides.

Küpsised
Meie veebilehtedel kasutatakse mitmes kohas nn küpsiseid. Küpsis (lähim vaste oleks ehk „profiilifail“) on väike tekstifail, mille server kasutaja arvuti kõvakettale salvestab ja mis kasutaja veebilehitsejat salvestab, et seal hoida ajutist teavet, mis vastava serveri kasutamiseks on vajalik. Me kasutame küpsiseid, et tuvastada ja kontrollida HANSA-FLEXi internetipakkumistes toimuvaid protsesse ning et ajutiselt salvestada seansi andmeid (eelkõige teie isiku registreerimiseks ja tuvastamiseks). See küpsis on meie poolt pakutavate registreerimiskohustusega veebiportaali teenuste ettenähtud korras toimimiseks tungivalt vajalik. Saate oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamisest, otsustate iga üksikjuhtumi puhul nende vastuvõtmisest eraldi või keeldute küpsiste vastuvõtmisest põhimõtteliselt.

Veebilehitseja abimenüüs on kirjeldatud, kuidas te saate oma veebilehitsejas küpsiseid seadistada. Te võite küpsise aktsepteerimisest küll keelduda, kuid see toob paratamatult kaasa süsteemivigu, mida me ei saa kõrvaldada või korrigeerida. Enamik küpsistest, mida me kasutame, on nn sessiooni-küpsised. Need kustutakse automaatselt veebilehelt lahkumisel. Meie küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viirusi, Trooja hobuseid ega sarnaseid kahjurprogramme.

Küpsistega seotud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR § 6 lõik 1 jaotis f. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus, kasutades tehniliselt vajalikke küpsiseid, on GDPR § 6 lõik 1 jaotis f. Isikuandmete töötlemise aluseks, kasutades küpsiseid analüüsi eesmärgil, on kasutaja vastavasisuline nõusoleku korral GDPR § 6 lõik 1 jaotis a.

Uudiskiri
Meie veebilehtedel pakutava uudiskirja saamiseks vajame teie kehtivat e-posti aadressi. Registreerimine toimub e-posti aadressi sisestamisega uudiskirja registreerimisblanketile. Sellisel juhul saadame teile pärast registreerimist teie antud e-posti aadressile meili koos aktiveerimislingiga, millega saate sisestuse kinnitada (nn „topelt opt-in“ meetod). See tagab, et olete tegelikult antud e-posti aadressi omanik ja nõustute ka uudiskirja saamisega.

Uudiskirja saajaks registreerudes salvestame teie IP-aadressi ja registreerimise kuupäeva. See salvestus on vajalik ainult tõendiks, kui kolmas isik e-posti aadressi väärkasutab ja registreerib ennast õigustatud subjekti teadmata uudiskirja saajaks. Pärast edukat registreerimist teavitame teid ebaregulaarsete ajavahemike järel meie ettevõttest ja meie kaupadest ning teenustest. Lugemiskäitumise statistiline hindamine toimub ainult niivõrd, kuivõrd saab kindlaks teha, kas saajad on uudiskirja avanud ja linkidele klõpsanud. See on funktsioon, mida me kasutame siiski ainult kasutaja tegevusaktiivsuse kontrollimiseks ja vastavateks optimeerimismeetmeteks. Selleks sisaldab uudiskiri nn „veebilutikat“, pikslisuurust faili, mille meie server uudiskirja avamisel salvestab.

Õiguslik alus on GDPR § 6 lõik 1 jaotis f koos eespool nimetatud õigustatud huvidega.

Loomulikult võite oma e-posti aadressi salvestamisest, töötlemisest ja kasutamisest uudiskirja saatmiseks igal ajal tulevikku suunatud mõjuga keelduda või oma nõusoleku tühistada. Tühistamist saab teha uudiskirjas oleva vastava lingi või eespool nimetatud kontaktivõimaluste kaudu. Me ei saada siis teile enam uudiskirja. Google Analytics Sellel veebileht kasutab Google Inc. („Google“) pakutavat veebianalüüsi teenust

Google Analytics.
Google Analytics kasutab teie arvutisse salvestatud nn „küpsiseid“, tekstifaile, mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist teie poolt. Küpsise poolt selle veebilehe kasutamise kohta saadud teave edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal. IP anonümiseerimise aktiveerimise korral sellel veebilehel lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu liikmesriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-sse Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Pidage meeles, et IP-aadressi anonümiseerimine on sellel veebilehel aktiveeritud.

Sellel veebisaidil täiendati Google Analyticsit koodiga „gat._anonymizeIp();“, et tagada IP-aadresside anonüümne kogumine (nn IP-maskeerimine). Selle veebilehe operaatori ülesandel kasutab Google seda teavet, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi tegevuse kohta aruandeid ja pakkuda veebilehe operaatorile muid veebilehe ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi tegevuse raames teie veebilehitsejast edastatud IP-aadressi ei ühendata teiste Google’i andmetega. Te saate küpsiste salvestamist oma veebilehitseja vastava seadistusega takistada, kuid juhime teie tähelepanu sellele, et seda tehes ei saa te võib-olla kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone täiel määral.

Lisaks sellele saate takistada küpsise loodud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadressi) edastamist Google’ile ja nende andmete töötlemist Google’is, kui laete alla järgmise lingi alt saadaoleva veebilehitseja pistikprogrammi ja selle installite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de või (eriti mobiillsete seadmete puhul) sellel lingil klõpsate, luues nn „opt-out küpsise“, mis takistab tulevikus teie andmete kogumist selle veebilehe külastusel: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html

Lisateavet Google Analyticsi kasutamise ja sellega seotud andmekaitse kohta leiate aadressilt: http://www.google.com/analytics/terms/de.html või: http://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps
Sellel veebilehel kasutame Google Mapsi. Seeläbi saame näidata otse veebilehel interaktiivseid kaarte ning võimaldame teile kaardifunktsiooni mugavat kasutamist. Külastades veebilehte saab Google teavet, et kasutasite meie veebilehe vastavat alalehte. See toimub olenemata sellest, kas olete kasutajakontoga Google’isse sisse logitud või kas teil üldse kasutajakonto on. Kui te olete Google’isse sisse logitud, seotakse teie andmed teie kontoga. Kui te seda oma Google’i profiilile ei soovi, peate enne kaardi kasutamist välja logima. Google salvestab teie andmed kasutajaprofiilile ja kasutab neid reklaamiks, turuuuringuteks ning/või oma veebilehe vajaduspõhisemaks muutmiseks. Selline analüüs on vajalik tootmaks vajadusepõhist reklaami (ka sisselogimata kasutajatele) ja teavitamaks sotsiaalmeediavõrgustike teisi kasutajaid teie tegevustest meie veebilehel. Teil on õigus vastuväidetele sellise kasutajaprofiili loomise kohta.

Vastuväidete korral pöörduge Google’i poole. Google Mapsi kasutamine on meie võrgupakkumiste atraktiivse kujutamise ning meie veebilehel esitatud asukohtade kergemini leidmise huvides. See on õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunki f tähenduses. Lisateavet andmekogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete Google Mapsis töötlemise kohta vaadake andmekaitsepoliitikast. Teie privaatsuse kaitse kohased õigused ja seadistusvõimalused: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google töötleb teie isikuandmeid USAs ja kuulub ELi-USA andmekaitseraamistikku (EU-US-Privacy-Shield): www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Mapsi haldab Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook
Me kasutame sellel lehel Facebooki lisandmooduleid (plugin). Facebooki lisandmoodulid tunneb ära Facebooki logo või nupu Like (Meeldib) järgi. Kui kasutaja lehekülge külastab, tekib lisandmooduli kaudu otsene ühendus veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel. Facebook saab selle kaudu teavet veebilehtede kohta, mida kasutaja IP-aadressiga külastatud on. Kui kasutaja klõpsab Facebooki nuppu Like ajal, kui ta on oma Facebooki kontoga sisse logitud, saab ta nende lehekülgede sisu oma Facebooki profiilil linkida. Niimoodi saab Facebook ühendada lehekülje külastuse kasutajakontoga.

Juhime tähelepanu sellele, et meie kui veebilehemajutajad ei saa Facebooki kaudu mingisugust teavet andmesisu ega kasutuse kohta. Kui kasutaja ei soovi, et Facebook veebilehekülastused tema Facebooki kasutajakontoga seob, peab end Facebooki kontolt välja logima.

Facebooki andmekaitsevõimalused: www.facebook.com/policy.php Facebooki haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

YouTube
Me oleme kaasanud oma võrgupakkumistesse Youtube’i videoid, mis on üles laaditud lehele www.youtube.com ning mis on ka meie veebilehel otse vaadatavad. Need kõik on seotud laiendatud andmekaitserežiimiga, mis tähendab, et teie kui kasutaja kohta ei edastata Youtube’i mingit teavet, kui te neid videoid ei vaata. Alles siis, kui te videoid vaatate, kantakse teie andmed üle. Meil ei ole andmete edastamise üle kontrolli. See toimub olenemata sellest, kas olete kasutajakontoga YouTube’i sisse logitud või kas teil üldse kasutajakonto on. Kui te olete Google’isse sisse logitud, seotakse teie andmed teie kontoga.

Kui te oma Youtube’i konto sidumist oma profiiliga ei soovi, peate enne video vaatamist Youtube’ist välja logima. YouTube salvestab teie andmed kasutajaprofiilile ja kasutab neid reklaamiks, turuuuringuteks ning/või oma veebilehe vajaduspõhisemaks muutmiseks. Teil on õigus vastuväidetele sellise kasutajaprofiili loomise kohta. Vastuväidete korral pöörduge YouTube’i poole. Lisateavet andmekogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete YouTube’is töötlemise kohta vaadake andmekaitsepoliitikast. Sealt saate ka lisateavet oma sellekohaste õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et kaitsta oma privaatsust: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid USAs ja kuulub ELi-USA andmekaitseraamistikku (EU-US-Privacy-Shield): www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Youtube’i haldab Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Pangaandmete salvestamine
Kui me pakume makseviisina otsekorraldust ja me ei peaks selleks otstarbeks kasutama makseteenuse pakkujat, kohustub selle makseviisi valinud kasutaja edastama HANSA-FLEXILE oma pangakonto jaoks kehtiva otsekorralduse volituse. Muuhulgas peab kasutaja selleks esitama järgmised andmed:

- konto omanik
- konto number
- krediidiasutuse nimi
- krediidiasutuse pangakood

Pangaandmeid ei ole kunagi teistele kasutajatele nähtavad.

Veebipõhised maksesüsteemid
Pidage meeles, et meie veebipõhiste pakkumiste eest maksmiseks pakutakse teiste makseviiside kõrval ka selliseid veebipõhiseid maksesüsteeme, mille operaatorid asuvad väljaspool EL-i. Need ettevõtted võivad sealjuures salvestada telliva kasutaja maksega seotud andmeid ka väljaspool EL-i asuvates serverites. Meie seda mõjutada ei saa.

8. Laste ja noorte kaitse
Laste ja noorukite privaatsuse kaitsmine on meile oluline. Alla 18-aastased isikud ei tohiks põhimõtteliselt edastada meie veebilehele isikuandmeid ilma oma seadusliku esindaja nõusolekuta. Me ei kogu, ei töötle ja ei kasuta teavet isikutelt, kes on meie andmetel alla 16-aastased, ilma et oleksime selleks eelnevalt saanud nende seaduslike esindajate tõendatava nõusoleku.

9. Andmeturve
Teie isikuandmeid vahendatakse krüptitud kujul SSL sertifikaadi (2048 bitti) vahendusel üle veebi nii meie pakutavate registreerimiskohustusega teenuste registreerimisel kui ka registreerimisel veebipoe https://shop.hansa-flex.com ja ka kliendiportaali https://my.hansa-flex.com sisekasutajaks. Me turvame oma veebilehte ja muid süsteeme tehniliste ja korralduslike meetmetega, mis on suunatud teie andmete kadumise, hävimise, juurdepääsu, muutmise või levitamise vastu volitamata isikute poolt. Vaatamata tavapärastele kontrollidele pole täielikku kaitset kõigi ohtude eest siiski võimalik tagada. Juurdepääs oma kontole nii sisekasutajana kui ka veebipoes aadressil https://shop.hansa-flex.com ja kliendiportaalis aadressil https://my.hansa-flex.com on võimalik alles pärast teie isikliku parooli sisestamist.

Peaksite alati käsitlema oma juurdepääsuteavet konfidentsiaalselt ja veebilehitseja akna sulgema, kui olete meiega suhtlemise lõpetanud, eriti juhul, kui jagate arvutit teiste kasutajatega.

10.Välised lingid ja võõras sisu
Meie veebilehtede sisu loodi väga hoolikalt. Siiski ei võta me endale mingit garantiid aktuaalsuse ja täielikkuse eest. Me oleme vastutavad ainult meie enda sisu, mitte võõra sisu eest. Lisateabe saamiseks võite leida linke meie veebilehelt, mis viitavad kolmandate osapoolte veebilehtedele. Kõik välised lingid oleme me illegaalse sisu osas üle kontrollinud ja kontrollimise ajahetkel sellist sisu ei tuvastatud. Välise sisu osas puudub üldine seire- ja kontrollimiskohustus. Illegaalse materjali ilmnemisel kontrollime neid linke viivitamatult ja eemaldame need vajaduse korral koheselt. Välised lingid avanevad alati uues veebilehitseja aknas.

Andmed seisuga: mai 2018