Privaatsuspõhimõtted

Seisuga veebruar 2024

Täname, et tunnete huvi Hansa-Flex Hüdraulika OÜ ja HANSA-FLEX AG (edaspidi: HANSA-FLEX) pakutavate toodete ja teenuste vastu. Teie isikuandmete (edaspidi: andmed) kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesoleva privaatsuspoliitikaga teavitame teid teie andmete töötlemisest meie veebipõhiste teenuste ning muude äri- ja suhtlusprotsesside käigus.

Nendes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud andmete töötlemisel on vastutavad töötlejad on sõtuvalt asjaoludest järgmised isikud:

HANSA-FLEX Hüdraulika OÜ
Registrikood: 11277377
Peterburi tee 49, 11415 Tallinn
Tel: +372 656 0957
E-post: eta@hansa-flex.com

HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Germany

Phone: +49 421 48 90 70
Fax: +49 421 48 90 748

E-post: info@hansa-flex.com

1. Teie õigused

Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil järgmised õigused.

1.1 Õigus andmetega tutvuda

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet selle kohta, kas teid puudutavaid andmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis milliseid andmeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15). Võite esitada selle taotluse mõistliku aja jooksul uuesti. Samuti on teil õigus saada koopia oma andmetest, mida töötleme.

1.2 Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebaõigete andmete parandamist kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 16. Teil on ka õigus sellele, et teid puudutavaid mittetäielikke andmeid täiendatakse, võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke.

1.3 Õigus andmete kustutamisele

Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud asjaolude esinemisel on teil õigus nõuda teid puudutavate andmete kustutamist.

1.4 Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda teid puudutavate andmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 nimetatud nõuded on täidetud. See kehtib näiteks juhul, kui teie andmed ei ole enam meie töötlemise eesmärkidel vajalikud, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Kui teie andmete töötlemine on piiratud, töötleme neid andmeid (v.a andmete säilitamine) ainult teie nõusolekul või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 lõikes 2 sätestatud erijuhtudel.

1.5 Õigus andmeid üle kanda

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohaselt on teil õigus nõuda, et teid puudutavad andmed edastataks teile struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Sellisel juhul võite ka edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

1.6 Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui me töötleme teie andmeid nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõige 3).

1.7 Õigus esitada vastuväiteid

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Lisaks võite igal ajal oma konkreetsest olukorrast lähtuvatel põhjustel esitada vastuväiteid andmetöötlusele õigustatud huvi alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f ja artikliga 21.

1.8 Teie kui andmesubjekti õiguste kasutamine

Selleks et kasutada oma õigusi andmesubjektina, võtke palun e-posti või kirja teel meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool).

1.9 Kontaktkanalid

Saate oma õigusi kasutada järgmiste kontaktkanalite kaudu:

HANSA-FLEX Hüdraulika OÜ
Registrikood: 11277377
Peterburi tee 49, 11415 Tallinn
Tel: +372 656 0957
E-post: eta@hansa-flex.com
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Saksamaa

Tel: +49 (0) 42 148 9070
Faks: +49 (0) 421 489 0748

E-post: datenschutz@hansa-flex.com

1.10 Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Juhul, kui Te leiate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee) või kohtu poole. Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus ka liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, või töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77).

1.11 Muud märkused

Me ei võta teie osas vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel (sealhulgas profiilianalüüsil).

2. Andmetöötlus meie veebikeskkondades

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas töötleme teie andmeid, kui külastate meie veebikeskkondi. See teave kehtib eelkõige meie veebisaitide (ettevõtte veebisait, kliendiportaal ja e-pood) kohta.

2.1 Kõikide veebikeskkondade käitamine

2.1.1 Andmetöötluse ulatus

Kui külastate meie veebikeskkondi, edastatakse meie veebiserverisse ja salvestatakse logifaili järgmised andmed:

• teave kasutatud brauseri tüübi ja versiooni kohta;
• kasutaja operatsioonisüsteem;
• kasutaja internetiteenuse pakkuja;
• kasutaja IP-aadress;
• külastamise kuupäev ja kellaaeg;
• veebisaidid, millelt kasutaja süsteem jõuab meie veebisaidile (suunaja URL);
• veebisaidid, millele kasutaja süsteem meie veebisaidi kaudu liigub.

2.1.2 Andmetöötluse eesmärgid

Ülalpool nimetatud andmete töötlemine on vajalik selleks, et veebikeskkondade sisu saaks teie seadmes kuvada parimal võimalikul viisil. Samuti töötleme neid andmeid, et kaitsta end meie infotehnoloogia vastu suunatud rünnakute eest, uurida ja selgitada selliseid rünnakuid ning ennetada ja avastada kuritegusid.

2.1.3 Andmetöötluse õiguslik alus

Neid andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f meie õigustatud huvi alusel, et saaksime kuvada teile veebikeskkondi parimal võimalikul viisil, jälgida meie infotehnoloogia vastu suunatud rünnakuid ning ennetada ja avastada kuritegusid.

2.1.4 Andmete vastuvõtja

Meie veebimajutusteenuse pakkuja töötleb eespool nimetatud andmeid meie nimel andmetöötluslepingu alusel, järgides rangelt meie juhiseid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28).

2.1.5 Säilitamisaeg

Logiandmeid säilitatakse 30 päeva ja seejärel kustutatakse, välja arvatud juhul, kui neid on vaja säilitada kauem tuvastatud rünnaku jälgimiseks või muudel põhjustel.

2.2 Küpsiste ja jälgimistehnoloogia kasutamine

Kui külastate meie veebikeskkondi, kasutame nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Küpsised sisaldavad tavaliselt iseloomulikku märkide jada, nn küpsise IDd, mille abil saab teie brauseri tuvastada, kui külastate meie veebisaiti uuesti.

Küpsised säästavad teid andmete mitmekordsest sisestamisest, hõlbustavad konkreetse sisu edastamist ja aitavad meil tuvastada meie veebisaidi enim külastatud lehti. Need võimaldavad meil pidevalt parandada veebisaidi ülesehitust ja sisu.

2.2.1 Eesmärgid ja õiguslik alus

Funktsionaalsed küpsised. Kui meie veebikeskkondades kasutatavad küpsised on vajalikud veebikeskkondade toimimise võimaldamiseks või IT-turvalisuse tagamiseks, on küpsiste kasutamise õiguslik alus muuhulgas Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse (TTDSG) § 25 lõike 2 punkt 2. Nende andmete edasise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Analüütilised küpsised. Kui meie veebikeskkondades kasutatakse küpsiseid statistilistel eesmärkidel (nt külastajate käitumise hindamine, haardeulatuse mõõtmine), on õiguslik alus teie nõusolek kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a ja TTDSG § 25 lõikega 1.

Turundusküpsised. Kui meie veebikeskkondades kasutatakse küpsiseid turunduslikel eesmärkidel (jälgimisküpsised), on küpsiste kasutamise õiguslik alus teie nõusolek kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a ja TTDSG § 25 lõikega 1.
Konkreetset teavet meie veebikeskkondades kasutatavate küpsiste kohta saate küpsiste bännerite kaudu, mis kuvatakse veebisaidi esmakordsel külastamisel. Samuti saate küpsiste bänneri kaudu anda nõusoleku teatud küpsiste kasutamiseks.

2.2.2 Küpsiste väljalülitamine

Teil on täielik kontroll küpsiste kasutamise üle ja saate oma brauserist küpsised kustutada, küpsiste salvestamise täielikult välja lülitada, valikuliselt teatud küpsistega nõustuda ja vajaduse korral seadistada oma brauseri nii, et teid teavitatakse küpsise salvestamisest. Palun kasutage oma brauseri abifunktsioone, et saada teada, kuidas neid seadeid muuta. Küpsiste väljalülitamine võib piirata meie veebikeskkondade funktsionaalsust.

2.3 Consent Manager

2.3.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebikeskkondades küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmise tehnoloogiat Consent Manager, mis on äriühingu Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Rootsi, pakutav teenus. Oleme sõlminud äriühinguga Consentmanager AB isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohaselt andmetöötluslepingu.

Consent Manageri abil dokumenteerime, kas olete andnud küpsiste bänneris nõusoleku teatavate küpsiste salvestamiseks, tühistanud oma nõusoleku või esitanud andmete töötlemise kohta vastuväite. Salvestatakse järgmised andmed:

• teie IP-aadress anonüümsel kujul (kolm viimast numbrit on asendatud nulliga);
• teie nõusoleku kuupäev ja kellaaeg;
• teie brauseri kasutajaagent;
• URL, millelt teie nõusolek saadeti;
• anonüümne, juhuslik ja krüptitud võti;
• teie nõusoleku staatus, mis on tõend nõusoleku kohta.

Üksikasjad Consent Manageri kohta leiate siit: https://www.consentmanager.net/privacy/.

2.3.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Consent Manageri kasutatakse küpsiste salvestamise ja dokumenteerimisega seotud andmekaitsenõuete täitmiseks. Kasutame Consent Manageri selleks, et suudaksime tõendada juriidiliste kohustuste täitmist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

2.3.3 Säilitamisaeg ja kontrollimise võimalused

Küpsis on aktiivne 12 kuud. Pärast seda ajavahemikku kustutatakse kogutud andmed, kui palute seda teha või kustutate Consent Manageri küpsise ise või kui andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane. See ei mõjuta kohustuslikke seadusjärgseid säilitamisaegu.

2.4 Google Analytics

2.4.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebikeskkondades veebianalüüsiteenust Google Analytics, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google). Selleks kasutatakse küpsiseid. Kui olete andnud nõusoleku, klõpsates meie küpsiste bänneril oleval nõusoleku nupul, algab Google Analyticsi reklaamianalüüsi protsess.

Lisaks teie IP-aadressile hõlmavad kogutavad kasutusandmed eelkõige konkreetset linkide valikut, üksikutel lehekülgedel veedetud aega, konkreetse veebikeskkonna kasutamise järjekorda ja lehekülje vaatamise sagedust. Lisateavet leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy.

2.4.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Google Analytics kogub teavet, et koostada meie veebikeskkondade kasutusstatistikat. Google Analyticsit kasutatakse ainult pärast seda, kui olete andnud oma nõusoleku, klõpsates konkreetses veebikeskkonnas küpsiste bänneri nõusoleku nupul. Meie veebikeskkondade kasutamise korral on andmetöötluse õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) ja TTDSG § 25 lõige 1.

2.4.3 Andmete vastuvõtja

Andmed edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja neid säilitatakse seal. Me ei saa mõjutada Google’i poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel. Lisaks on Google LLC sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

2.4.4 Säilitamisaeg, õigus nõusolek tagasi võtta ja õigus esitada vastuväiteid

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

Saate Google Analyticsi kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal Consent Manageri seadetes tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta. Teise võimalusena saate igal ajal esitada vastuväite andmete töötlemisele Google Analyticsi poolt, laadides alla ja installides Google’i pakutava brauseri lisandmooduli aadressil tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analyticsiga töödeldud ja salvestatud analüüsiandmed kustutame automaatselt 14 kuu möödudes.

2.5 Google Ads Conversion Tracking

2.5.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebikeskkondades reklaamianalüüsi teenust Google Ads Conversion Tracking, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google). Selleks kasutatakse küpsiseid. Kui olete andnud nõusoleku, klõpsates meie küpsiste bänneril oleval nõusoleku nupul, algab Google Ads Conversion Trackingu analüüsiprotsess.
Lisaks teie IP-aadressile hõlmavad kogutavad kasutusandmed eelkõige teavet selle kohta, kas olete meie veebikeskkonda jõudnud meie Google Adsi reklaamide kaudu ja milliseid toiminguid olete seejärel meie veebisaidil teinud. Lisateavet leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy.

2.5.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Kasutame Google Ads Conversion Trackingut, et optimeerida oma reklaamsõnumite levitamist ja reklaame. Google Ads Conversion Trackingut kasutatakse ainult pärast seda, kui olete andnud nõusoleku, klõpsates konkreetse veebikeskkonna Consent Manageris nõusoleku nupul. Meie veebikeskkondade kasutamise korral on andmetöötluse õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) ja TTDSG § 25 lõige 1.

2.5.3 Andmete vastuvõtja

Andmed edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja neid säilitatakse seal. Me ei saa mõjutada Google’i poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Sellega seoses puuduvad meil ka tõhusad kontrollimise võimalused. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel. Lisaks on Google LLC sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

2.5.4 Säilitamisaeg ja õigus nõusolek tagasi võtta

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

Saate Google Ads Conversion Trackingu kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal Consent Manageri seadetes tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta. Töödeldud ja salvestatud analüüsiandmed kustutame automaatselt 14 kuu möödudes.

2.6 Meta Pixel

2.6.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebikeskkondades Meta Pixelit. See on JavaScripti kood, mida pakub Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Meta).

Kui olete andnud nõusoleku, klõpsates meie küpsiste bänneril oleval nõusoleku nupul, algab Meta Pixeli andmetöötluse protsess.
Kogutakse järgmisi andmeid:

• HTTP-päise teave, näiteks teave kasutatud brauseri kohta (nt kasutajaagent, keeleseadistuse riik / keel);

• veebitunnused, näiteks IP-aadress ja – kui need on olemas – Metaga seotud tunnused või seadme IDd (näiteks mobiilsete operatsioonisüsteemide reklaami IDd);

• toimingud, mida teete konkreetses veebikeskkonnas (nn sündmused), nt registreerimise lõpetamine, toodete lisamine ostukorvi või meie veebikeskkondade kaudu ühendust võtmine.

Need andmed võidakse ühendada teie Facebooki ja Instagrami kasutajaandmetega.

Vastutame Metaga eelnimetatud andmete töötlemise eest ühiselt. Meta andmetöötluse alus on meie ja Meta vaheline leping isikuandmete ühise töötlemise kohta, milles on määratletud asjakohased kohustused.

Leping on kättesaadav aadressil https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Sellest tulenevalt vastutame eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 ja 14 kohaste teavitamiskohustuste ning artiklite 33 ja 34 kohaste kohustuste täitmise eest, kui isikuandmete kaitsega seotud rikkumine mõjutab meie ühise töötlemise lepingust tulenevaid kohustusi. Meta vastutab andmesubjektide õiguste tagamise eest kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 15–20, isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 32 sätestatud turvanõuete täitmise eest seoses töötlemise turvalisusega ning isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitest 33 ja 34 tulenevate kohustuste täitmise eest, kui isikuandmetega seotud rikkumine mõjutab Meta ühise töötlemise lepingust tulenevaid kohustusi. Oma õiguste kasutamiseks võite siiski meiega ühendust võtta.

Lisateavet Meta andmetöötluse kohta leiate Meta privaatsuspõhimõtetest: https://www.facebook.com/privacy/policy/.

2.6.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Meta Pixel kogub teavet, et koostada meie reklaamide ja veebikeskkondade kasutusstatistikat. See võimaldab meil mõõta meie reklaami tõhusust ja täiustada oma reklaame. Meta Pixelit kasutatakse ainult pärast seda, kui olete andnud nõusoleku, klõpsates konkreetse veebikeskkonna Consent Manageris nõusoleku nupul. Meie veebikeskkondade kasutamise korral on andmetöötluse õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) ja TTDSG § 25 lõige 1.

2.6.3 Andmete vastuvõtja

Töödeldud andmeid võidakse edastada USAs asuvale emaettevõttele Meta Platforms, Inc. Me ei saa mõjutada Meta poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Sellega seoses puuduvad meil ka tõhusad kontrollimise võimalused. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel. Meta Platforms, Inc. on sertifitseeritud ka ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

2.6.4 Säilitamisaeg ja õigus nõusolek tagasi võtta

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

Saate Meta Pixeli kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal Consent Manageris tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta. Meta Pixeliga töödeldud ja salvestatud analüüsiandmed kustutame automaatselt 14 kuu möödudes.

2.7 LinkedIn Insighti märgend

2.7.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebikeskkondades LinkedIn Insighti märgendit, mis on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: LinkedIn) pakutav reklaamianalüüsi teenus. Selleks kasutatakse küpsiseid. Kui olete andnud nõusoleku, klõpsates meie küpsiste bänneril oleval nõusoleku nupul, algab LinkedIni analüüsiprotsess.

Lisaks teie IP-aadressile ning seadme ja brauseri omadustele hõlmavad kogutavad kasutusandmed eelkõige teavet selle kohta, kas olete meie veebikeskkonda jõudnud meie LinkedIn Adsi reklaami kaudu ja milliseid toiminguid olete seejärel meie veebisaidil teinud.

Lisateavet leiate LinkedIni privaatsuseeskirjadest: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2.7.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Kasutame LinkedIn Insighti märgendit, et optimeerida oma reklaamsõnumite levitamist ja reklaame. LinkedIn Insighti märgendit kasutatakse ainult pärast seda, kui olete andnud nõusoleku, klõpsates konkreetse veebikeskkonna Consent Manageris nõusoleku nupul. Meie veebikeskkondade kasutamise korral on andmetöötluse õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) ja TTDSG § 25 lõige 1.

2.7.3 Andmete vastuvõtja

Need andmed võidakse edastada LinkedInile USAsse ja neid võidakse seal säilitada. Me ei saa mõjutada LinkedIni poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Sellega seoses puuduvad meil ka tõhusad kontrollimise võimalused. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel.

2.7.4 Säilitamisaeg ja õigus nõusolek tagasi võtta

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.
Saate LinkedIn Insighti märgendi kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal Consent Manageri seadetes tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta. Töödeldud ja salvestatud analüüsiandmed kustutame automaatselt 14 kuu möödudes.

2.8 Google reCAPTCHA

2.8.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame CAPTCHA-teenust Google reCAPTCHA, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google), et kaitsta oma veebikeskkondi robotite väärkasutuse eest. Selleks kasutatakse küpsiseid. Selle teenuse raames töötleb Google teie IP-aadressi ja muid andmeid, nt teavet operatsioonisüsteemi, määratud keele, kellaaja ja ekraani resolutsiooni ning hiire ja klaviatuuri käitumise kohta.

Lisateavet leiate Google’i privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy.

2.8.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Google reCAPTCHA kogub andmeid, et teha kindlaks, kas meie veebikeskkondades teeb toiminguid inimene või robot. Andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on kaitsta oma veebikeskkondi robotite rünnakute eest.

2.8.3 Andmete vastuvõtja

Teave, mida küpsised koostavad meie veebikeskkondade kasutamise kohta, edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja seda säilitatakse seal. Me ei saa mõjutada Google’i poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel. Lisaks on Google LLC sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

2.8.4 Säilitamisaeg

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

2.9 Google Maps

2.9.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Me kasutame oma veebikeskkondades Google Mapsi kaarditeenust. See võimaldab meil näidata teile oma veebikeskkondades interaktiivseid kaarte ja võimaldab teil kasutada mugavalt kaardifunktsiooni. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Andmetöötluse raames edastatakse andmeid regulaarselt ka Google LLC-le (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Ireland Limited ja Google LLC on edaspidi ühiselt nimetatud kui Google. Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja töödelda teie IP-aadressi.

2.9.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Kasutame Google Mapsi oma pakkumiste atraktiivse esitluse huvides ja selleks, et asukohad, mida oleme konkreetses veebikeskkonnas täpsustanud, oleksid hõlpsasti leitavad. Andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a (nõusolek) ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel.

2.9.3 Andmete vastuvõtja

See teave edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja seda säilitatakse seal. Me ei saa mõjutada Google’i poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Sellega seoses puuduvad meil ka tõhusad kontrollimise võimalused. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel. Lisaks on Google LLC sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

2.9.4 Säilitamisaeg ja õigus nõusolek tagasi võtta

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.
Saate Google Mapsi kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal Consent Manageri seadetes tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta.

2.10 YouTube’i pistikprogrammid

2.10.1 Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebikeskkondades kasutatakse YouTube’i pistikprogramme, mille operaator on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google). YouTube’i videod on integreeritud nn laiendatud andmekaitserežiimil, milles teenusepakkuja sõnul alustatakse kasutaja andmete salvestamist ainult siis, kui videot (videoid) mängitakse.

Kui külastate mõnda meie veebikeskkonda, mis on varustatud YouTube’i pistikprogrammiga, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. YouTube’i serverile teatatakse, millist meie veebikeskkonda olete külastanud. Kui olete oma YouTube’i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube’il määrata sirvimiskäitumise otse teie isiklikule profiilile. Selle vältimiseks logige oma YouTube’i kontolt välja.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiate YouTube’iprivaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy

2.10.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, kusjuures meie huvi seisneb videote sujuvas integreerimises ja meie veebisaidi atraktiivses kujunduses.

2.10.3 Andmete vastuvõtja

YouTube’i integreerimise korral võidakse isikuandmeid edastada Google’ile. Google töötleb teie isikuandmeid ka USAs. Me ei saa mõjutada Google’i poolt töödeldavate andmete liiki ega ulatust, töötlemise ja kasutamise viisi ega nende andmete edastamist kolmandatele isikutele. Sellega seoses puuduvad meil ka tõhusad kontrollimise võimalused. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse põhineb ELi lepingu tüüptingimustel.

2.10.4 Säilitamisaeg ja õigus nõusolek tagasi võtta

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

Saate YouTube’i pistikprogrammide kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal Consent Manageri seadetes tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta.

2.11 Kontaktivõimalused meie veebikeskkondades

2.11.1 Andmetöötluse ulatus

Meie veebikeskkondade kaudu saate meiega ühendust võtta mitmel viisil, näiteks:

• kontaktvorm
• mobiilse erakorralise hüdraulikateenuse päringuvorm
Kui soovite meiega nende kanalite kaudu ühendust võtta, vajame teilt järgmisi andmeid:
• tiitel
• nimi
• e-posti aadress (kui ühendust tuleks võtta e-posti teel)
• telefoninumber (kui soovite, et teiega võetaks ühendust telefoni teel)
• ettevõtte andmed (nimi, aadress)

2.11.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme teie andmeid selleks, et saaksime vastata teie päringule parimal võimalikul viisil. Töötleme teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Meie õigustatud huvi on vastata päringule, mille olete meile esitanud.

2.11.3 Andmete vastuvõtja

Andmeid töötlevad ainult ettevõttesisesed kontaktisikud, kes vastutavad päringute eest.

2.11.4 Säilitamisaeg

Säilitamisaeg oleneb teie päringu sisust. Põhimõtteliselt kustutatakse andmed niipea, kui neid ei ole enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

2.12 Uudiskiri

2.12.1 Andmetöötluse ulatus

Võite tellida meie veebipõhise uudiskirja, sealhulgas kliendiajakirja Hydraulikpresse. Sellisel juhul töödeldakse järgmisi andmeid:

• tiitel
• perekonnanimi, eesnimi
• e-posti aadress
• ettevõtte nimi

2.12.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme teie andmeid selleks, et saata äriklientidele e-posti teel uudiskirju. Töötleme teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõige 3).

2.12.3 Andmete vastuvõtja

Andmeid töötlevad ettevõttesisesed kontaktisikud, kes vastutavad uudiskirja saatmise eest.
Uudiskirja saatmisel toetab meid teenusepakkuja CleverReach GmbH & Co KG (Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Saksamaa), kellega oleme samuti sõlminud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohaselt andmetöötluslepingu.

2.12.4 Säilitamisaeg

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

2.13 Teabedokument

2.13.1 Andmetöötluse ulatus

Pakume võimalust laadida meie veebikeskkondadest alla teabedokumente, et pakkuda meie külastajatele ajakohast teavet või teid puudutavat teavet. Selleks töödeldakse järgmisi andmeid:

• tiitel
• nimi
• e-posti aadress
• ettevõtte nimi
• telefoninumber (valikuline)

2.13.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme teie andmeid, et võimaldada äriklientidel faile alla laadida. Töötleme teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõige 3).

2.13.3 Andmete vastuvõtja

Andmeid töötlevad ettevõttesisesed kontaktisikud, kes vastutavad kliendiajakirja saatmise eest.
Allalaaditava teabe saatmisel toetab meid teenusepakkuja CleverReach GmbH & Co KG (Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Saksamaa), kellega oleme sõlminud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohaselt andmetöötluslepingu.

2.13.4 Säilitamisaeg

Teie andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti, ja mis tahes seadusest tulenevad säilitamiskohustused on aegunud.

2.14 Andmeturve

Teie isikuandmete kaitsmiseks manipuleerimise, kaotsimineku, hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest rakendatakse pidevalt tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Eelkõige kasutame TLS-krüptimist, kui edastame andmeid oma veebikeskkondade kaudu. Selle tunnete ära selle järgi, et brauseri olekuribal on lukusümbol suletud ja aadressirida algab järgmiselt: https://.

3. HANSA-FLEXI veebileht

3.1 Andmetöötluse ulatus

HANSA-FLEXI ettevõtte veebisaidile saab juurdepääsu aadressil https://hansa-flex.ee .

3.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme HANSA-FLEXI ettevõtte veebisaidi pakkumise eesmärgil teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

3.3 Andmete vastuvõtja

Teenusepakkuja Telia AS toetab meid veebimajutusega.
Osana andmetöötluslepingust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28) on teenusepakkujad kohustunud järgima asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid muu hulgas andmeturbe tagamiseks ning tegutsema meie nimel meie juhiste kohaselt.

3.4 Küpsiste ja jälgimistehnoloogia kasutamine

Veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta leiate lisateavet jaotistest 2.2–2.8.

4. HANSA-FLEXI kliendiportaal (my.hansa-flex Portal, X-CODE Manager)

4.1 Andmetöötluse ulatus

Käitame mobiilirakendust ja brauseripõhist veebirakendust X-CODE Manager (edaspidi: rakendus). See kliendiportaal on mõeldud ainult äriklientidele. Saate rakendust kasutada ainult juhul, kui HANSA-FLEXI töötaja on teid selleks volitanud. Kasutajakonto loomiseks saame HANSA-FLEXI kliendilt teie tööalased kontaktandmed. Kui oleme loonud teile kasutajakonto, saate meilt e-kirja, mis sisaldab rakenduse linki. Seal saate esimest korda sisse logida ja määrata endale parooli. Seejärel saate rakendust ettenähtud viisil kasutada. Sellega seoses töödeldakse järgmiste kategooriate andmeid:

• perekonnanimi, eesnimi
• tööalased kontaktandmed (ametikoht, osakond, ettevõtte aadress, telefon, faks, e-post, kliendi ja partneri number)
• allkiri (teenindusaruannete koostamiseks)

4.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme neid andmeid selleks, et saaksime pakkuda teile rakendust kooskõlas teie ja meie vahel kokku lepitud kasutustingimustega. Õiguslik alus: töötleme teie isikuandmeid lepingulise kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b) ja õigustatud huvide alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

 4.3 Jagatud vastutus

Lisaks meile vastutab nende andmete töötlemise eest ka HANSA-FLEXI klient, kelle nimel te rakendust kasutate. HANSA-FLEXI klient saab kasutajahalduse kaudu vaadata teie tegevust rakenduses ja määrata teile rakenduse kasutamiseks teatud õigused. HANSA-FLEXI ja HANSA-FLEXI klienti tuleb pidada teie andmete töötlemisel kaasvastutavateks töötlejateks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 kohaselt. Sel põhjusel on HANSA-FLEX ja HANSA-FLEXI klient sõlminud lepingu isikuandmete ühise töötlemise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 lõikega 1. Sisuliselt lepiti kokku, et anname teile teavet andmete töötlemise kohta ja teavitame teid meie ühise töötlemise lepingu olulisest sisust, mida siinkohal ka teeme. Oleme HANSA-FLEXI kliendiga kokku leppinud, et saate võtta meiega või HANSA-FLEXI kliendiga soovi korral seoses andmesubjekti õiguste kasutamisega ühendust (nt õigus andmetega tutvuda, õigus andmete kustutamisele). Üksikasjad leiate jaotisest „Teie õigused“.

 4.4 Analüüsiandmete töötlemine

Kasutame mobiilirakenduste arendamise platvormi Firebase funktsioone. Teenusepakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94943, USA. Firebase saadab analüüsiandmeid manustatud koodi abil. Need andmed edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja neid säilitatakse seal. Firebase’i andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Meil on õigustatud huvi analüüsida kasutajate käitumist, et optimeerida rakenduse arendamist. ELi lepingu tüüptingimustega antakse andmete kolmandatesse riikidesse edastamiseks piisavad tagatised. Google LLC on sertifitseeritud ka ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

Kasutame ka tõrgetest teatamise vahendi Crashlytics funktsioone. Teenusepakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94943, USA. Crashlytics kasutab manustatud koodi, et saata veateade, kui rakendus jookseb ootamatult kokku. See teave edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja seda säilitatakse seal. Tõrketeateid säilitatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Meil on õigustatud huvi analüüsida tõrketeateid, et parandada pidevalt kasutajakogemust. ELi lepingu tüüptingimustega antakse andmete kolmandatesse riikidesse edastamiseks piisavad tagatised. Lisaks on Google LLC sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel. Kasutame ka veebianalüüsi teenuse Firebase Analytics funktsioone. Teenusepakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Firebase saadab analüüsiandmeid manustatud koodi abil. Need andmed edastatakse tavaliselt Google’i USAs asuvasse serverisse ja neid säilitatakse seal. Firebase Analyticsi andmete säilitamise alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meil on õigustatud huvi analüüsida kasutajate käitumist, et optimeerida rakenduse arendamist. ELi lepingu tüüptingimustega antakse andmete kolmandatesse riikidesse edastamiseks piisavad tagatised. Google LLC on sertifitseeritud ka ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

4.5 Andmete vastuvõtja

Kasutame rakenduse pakkumiseks välise veebimajutusteenuse pakkuja SAP Deutschland SE & Co KG, Hasso-Plattner-Ring 77, 69190 Walldorf, Saksamaa, SAP pilve. Samuti kasutame veebimajutusteenuse pakkujana äriühingut Arvato Systems S4M GmbH, Am Coloneum 3, 50829 Köln, Saksamaa. Reklaamiagentuur team neusta GmbH (Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen) ja neusta mobile solutions GmbH (Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen) toetavad meid rakenduse käitamisel. Osana andmetöötluslepingust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28) on teenusepakkujad kohustunud järgima asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid muu hulgas andmeturbe tagamiseks ning tegutsema meie nimel meie juhiste kohaselt.

 4.6 Säilitamisaeg

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni eesmärk, milleks me neid kogusime või saime, on täidetud. Logifaile säilitatakse seitse päeva ja seejärel kustutatakse, välja arvatud juhul, kui neid on vaja säilitada kauem, et jälgida tuvastatud rünnakut. Deaktiveeritud kasutajate edastatud andmed kustutatakse 12 kuu pärast.

4.7 Küpsiste ja jälgimistehnoloogia kasutamine

Veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta leiate lisateavet jaotistest 2.2–2.8.

5. HANSA-FLEXI e-pood (shop.hansa-flex.ee)

5.1 Andmetöötluse ulatus

HANSA-FLEXI e-pood on kättesaadav veebisaidil shop.hansa-flex.ee. E-pood on mõeldud äriklientidele. Seal saate luua isikliku profiili (nt ärikliendi töötajana). Registreerimiseks on vaja järgmisi andmeid:

• perekonnanimi, eesnimi
• tööalased kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-post)
Lisaks võidakse e-poe kaudu tehtava tellimuse raames töödelda järgmisi andmeid:
• tellimuse andmed (tellimuse ese ja kuupäev, tarneajad)
• makseteave

5.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Töötleme teie andmeid, et pakkuda juurdepääsu HANSA-FLEXI e-poele ja täita tellimusi, mille ärikliendid on esitanud e-poe kaudu, õigustatud huvide alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punktiga f. Meie õigustatud huvi seisneb toimivas ja praktilises koostöös meie äripartnerite ja nende töötajatega ning tellimuste töötlemises e-poe kaudu.

5.3 Andmete vastuvõtja

Kasutame rakenduse pakkumiseks välise veebimajutusteenuse pakkuja SAP Deutschland SE & Co KG, Hasso-Plattner-Ring 77, 69190 Walldorf, Saksamaa, SAP pilve. Samuti kasutame veebimajutusteenuse pakkujana äriühingut Arvato Systems S4M GmbH, Am Coloneum 3, 50829 Köln, Saksamaa. Osana andmetöötluslepingust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28) on teenusepakkujad kohustunud järgima asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid muu hulgas andmeturbe tagamiseks ning tegutsema meie nimel meie juhiste kohaselt. Töötleme teie andmeid ainult Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas.

Reklaamiagentuur Team neusta GmbH (Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen) toetab meid rakenduse käitamisel.
Kasutame krediitkaardimaksete töötlemiseks finantsteenuste pakkujat Unzer GmbH, Schöneberger Str. 21a, 10963 Berliin.

Osana andmetöötluslepingust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28) on teenusepakkujad kohustunud järgima asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid muu hulgas andmeturbe tagamiseks ning tegutsema meie nimel meie juhiste kohaselt.

Kui see on vajalik tellimuse täitmiseks, edastame teie andmed ettevõtte filiaalidele, kontserni ettevõtetele, partnerettevõtetele ja -agentuuridele ning teistele välistele teenusepakkujatele, keda kasutame lepingu täitmiseks. See hõlmab eelkõige tellitud kaupade tarnimisega tegelevat transpordiettevõtet ning makseasutusi ja makseteenuse pakkujaid, kes töötlevad makseid, samuti ettevõtte filiaale (https://www.hansa-flex.co.uk/subsidiaries.html), kontserni ettevõtteid ning partnerettevõtteid ja -agentuure ning muid väliseid teenusepakkujaid, kellelt on tellitud hooldus-, remondi- ja muid töid ja teenuseid ning teenindust.

5.4 Säilitamisaeg

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui vajame neid konkreetsel töötlemise eesmärgil. Säilitame teie andmeid regulaarselt vähemalt seni, kuni kasutate meie e-poodi.

Teatud andmeid säilitame ka seadusjärgse aegumistähtaja lõpuni (tavaliselt kolm aastat, üksikjuhtudel kuni kolmkümmend aastat) ja seadusjärgse säilitamisaja jooksul (nt äriseadustiku ja maksuseaduste kohaselt), kuid tavaliselt maksimaalselt kümme aastat.

Teatud asjaoludel võib meil olla vaja teie andmeid kauem säilitada. Näiteks juhul, kui andmete kustutamine on keelatud ametliku menetluse või kohtumenetluse ajal.

5.5 Küpsiste ja jälgimistehnoloogia kasutamine

Veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta leiate lisateavet jaotistest 2.2–2.8.

6. Ärikontaktid

6.1 Andmetöötluse ulatus

Meie ärisuhte raames töötleme teie kui ärikliendi, teenusepakkuja,tarnija või meie äripartneri töötaja,andmeid, mida saame teilt või teie tööandjalt.

Eelkõige on tegemist andmetega, mida saame kohe, kui teie või mõni teie kolleegidest võtab meie töötajatega ühendust. Meiega saab ühendust võtta elektrooniliselt (e-posti teel) või isiklikult (nt messidel, esitades visiitkaardi).

Sellega seoses võime töödelda järgmiste kategooriate andmeid:

• perekonnanimi, eesnimi
• tööalased kontaktandmed (ametikoht, osakond, aadress, telefon, faks, e-post)
• andmed tööalaste asjaolude kohta (ametinimetus, tööülesanded, tegevus, kvalifikatsioon)
• Lisaks võime töödelda muid andmeid, mida edastate meie töötajatega suhtlemise käigus.

Kasutame teie andmeid näiteks selleks, et suhelda teiega (nt e-posti teel) ärieesmärkidel ja saata teile pakkumisi. Sellega seoses salvestame teie kontaktandmeid meie CRM-süsteemis ja võimalik, et ka muudes kontaktandmete kataloogides (nt Outlookis).

6.2 Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Töötleme teie andmeid, et luua teie kui ärikliendiga lepinguline suhe ning et täita lepingut ja õigusnõudeid.

Kui olete isiklikult meie äripartner, töödeldakse andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

Juriidiliste kohustuste täitmiseks töödeldakse andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c ning õiguslike ja ametlike nõuete alusel (nt maksu- ja äriõigusest tulenevad nõuded).

6.3 Andmete vastuvõtjad

Välised teenusepakkujad (nt pilve-, tugi-, veebimajutus- või analüüsiteenuste pakkujad) võivad töödelda isikuandmeid andmetöötluslepingute alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28. Oleme välised teenusepakkujad ning nende teenused hoolikalt valinud ja tellinud. Nad on lepinguliselt seotud meie juhistega, nad on kehtestanud andmesubjektide õiguste kaitsmiseks sobivad tehnilised ja korralduslikud meetmed ning me jälgime neid regulaarselt.

Kui see on ülalnimetatud eesmärkidel vajalik, edastame teie andmed ettevõtte filiaalidele, kontserni ettevõtetele, partnerettevõtetele ja -agentuuridele ning teistele välistele teenusepakkujatele, keda kasutame lepingu täitmiseks. See hõlmab eelkõige tellitud kaupade tarnimisega tegelevat transpordiettevõtet ning makseasutusi ja makseteenuse pakkujaid, kes töötlevad makseid, samuti ettevõtte filiaale (https://www.hansa-flex.co.uk/subsidiaries.html), kontserni ettevõtteid ning partnerettevõtteid ja -agentuure ning muid väliseid teenusepakkujaid, kellelt on tellitud hooldus-, remondi- ja muid töid ja teenuseid ning teenindust.

6.4 Teie andmete edastamine kolmandasse riiki

Püüame töödelda teie andmeid Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas. Kui me edastame teie andmeid kolmandasse riiki, st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, teeme seda üksnes kooskõlas õiguslike nõuetega.

Kui teie isikuandmeid siiski edastatakse, tehakse seda ainult juhul, kui kolmandas riigis on tagatud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsuse kohaselt piisav andmekaitse tase või kui teie isikuandmete piisav kaitse tagatakse sobivate tagatistega (nt andmekaitselepingud, milles kasutatakse Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi).

Oleme sõlminud tüüptingimustel lepingu oma tütarettevõtjatega, kes asuvad ELi-välistes riikides, mille kohta ei ole tehtud kaitse piisavuse otsust.

6.5 Säilitamisaeg

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui vajame neid konkreetsel töötlemise eesmärgil. Säilitame teie andmeid regulaarselt vähemalt seni, kuni meil on ärisuhe teie või ärikliendiga, kelle heaks töötate.

Teatud andmeid säilitame ka seadusjärgse aegumistähtaja lõpuni (tavaliselt kolm aastat, üksikjuhtudel kuni kolmkümmend aastat) ja seadusjärgse säilitamisaja jooksul (nt Saksamaa äriseadustiku ja maksuseadustiku kohaselt) (kuid tavaliselt maksimaalselt kümme aastat).

Teatud asjaoludel võib meil olla vaja teie andmeid kauem säilitada. Näiteks juhul, kui andmete kustutamine on keelatud ametliku või kohtumenetluse ajal.

7. Videokonverentsid, Veebikoosolekud Ja -Seminarid

Kasutame teiste teenusepakkujate (edaspidi: kolmandast isikust teenusepakkujad) platvorme ja rakendusi video- ja audiokonverentside, veebiseminaride ning muud liiki video- ja audiokoosolekute korraldamiseks. Kolmandast isikust teenusepakkujate ja nende teenuste valimisel järgime õiguslikke nõudeid. Sellega seoses töödeldakse ja säilitatakse suhtluses osalejate andmeid kolmandatest isikutest teenusepakkujate serverites, kui need on osa meie kommunikatsiooniprotsessist. Need andmed võivad hõlmata eelkõige registreerimis- ja kontaktandmeid, visuaalset ja audiomaterjali, samuti sissekandeid vestlustes ja jagatud ekraani sisu. Kui kasutajaid suunatakse meiega suhtlemise, äri- või muude suhete raames kolmandatest isikutest teenusepakkujate juurde või kasutama nende tarkvara või platvorme, võivad kolmandatest isikutest teenusepakkujad töödelda kasutus- ja metaandmeid turvalisuse, teenuse optimeerimise või turunduse eesmärkidel. Seetõttu palume teil silmas pidada kolmandast isikust teenusepakkujate andmekaitseteateid.

7.1 Andmetöötluse Ulatus

Kui osalete meie korraldatud videokonverentsidel, veebikoosolekutel või -seminaridel, töötleme üldiselt järgmisi andmeid:• põhiandmed (nt nimi, aadress),
• meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadress).
Üksikutel juhtudel võidakse töödelda ka järgmisi andmeid, näiteks kui olete need andmed salvestanud oma kasutajaprofiilil või kui jagate meiega sisu:

• kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber),
• sisuandmed (nt tekstikanded, fotod, videod),
• kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastuse aeg).

7.2 Andmetöötluse Eesmärgid Ja Õiguslikud Alused

Kasutame rakendusi video- ja audiokonverentside, veebiseminaride ning muud liiki video- ja audiokoosolekute korraldamiseks. Kui küsime kasutajatelt nõusolekut kolmandast isikust teenusepakkujate või teatud funktsioonide kasutamiseks (nt nõusolek vestluste salvestamiseks), on töötlemise õiguslik alus nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Lisaks võime neid kasutada oma lepinguliste (lepingueelsete) teenuste raames kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga b, kui sellega seoses on kokku lepitud kolmandast isikust teenusepakkujate kasutamises. Vastasel juhul töödeldakse kasutajaandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f meie õigustatud huvi alusel, mis seisneb tõhusa ja turvalise suhtluse tagamises meie suhtluspartneritega.

7.3 Andmete Vastuvõtja

Video- ja audiokonverentside, veebiseminaride ning muud liiki video- ja audiokoosolekute korraldamisel kasutame Microsoft Teamsi. Isikuandmed edastatakse selle teenuse operaatorile – Microsoft Ireland Operations Ltd, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Iirimaa (edaspidi: Microsoft) – ja neid töödeldakse meie nimel ja meie juhiste järgi andmetöötluslepingu alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.

Microsoft Teams

Veebisait: https://products.office.com

Privaatsusavaldus: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

Turvalisusega seotud juhised: https://www.microsoft.com/en-gb/trustcenter

7.4 Teie Andmete Edastamine Kolmandasse Riiki

Oleme kolmandatest isikutest teenusepakkujatega kokku leppinud, et andmeid töödeldakse üldiselt ELis. Siiski ei saa tehniliselt välistada, et eespool nimetatud teenuste kasutamisel võidakse isikuandmeid edastada ka USAsse. Selleks et tagada andmete edastamisel USAsse piisavad tagatised, on leping sõlmitud ELi tüüptingimustel. Microsoft on sertifitseeritud ka ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel.

7.5 Säilitamisaeg

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui vajame neid konkreetsel töötlemise eesmärgil. Kõnede ja vestluste metaandmeid säilitatakse maksimaalselt 180 päeva (olenevalt kõne või vestluse kuupäevast). Vestlusi säilitatakse 90 päeva pärast vestluse lõppu ja seejärel kustutatakse need automaatselt. Registreeritud administratiivseid sündmusi säilitatakse 90 päeva ja seejärel kustutatakse need automaatselt. Kui Microsoftiga sõlmitud leping tühistatakse, kustutatakse andmed 90 päeva pärast.

8. Tööle kandideerijad

8.1 Andmetöötluse ulatus

Kandideerimisprotsessi käigus kogume ainult neid andmeid, mida meile esitate. Kandideerimisprotsessi jaoks vajame järgmisi andmeid:

• perekonnanimi, eesnimi
• kontaktandmed (aadress, e-posti aadress ja telefoninumber)
• teave väljaõppe ja vajaduse korral karjääri kohta
• andmed teie kutsekvalifikatsiooni kohta, nagu koolilõputunnistus ja haridustase, keeleoskus, samuti teie õppe- või koolituskoht, tunnistused
• kui saadate meile oma CV, töötleme selles esitatud andmeid, nagu teie fotod või juhiloa olemasolu
• kõik muud andmed, mida esitate oma avalduses

Otsime parimaid töötajaid, olenemata etnilisest päritolust, soost, usutunnistusest või ideoloogiast, puudest, vanusest või seksuaalsest identiteedist. Palun ärge andke teavet järgmise kohta:

• rasedus
• etniline päritolu, poliitilised vaated, filosoofilised või usulised veendumused, ametiühingusse kuulumine või seksuaalelu
• teave, mis ei ole seotud selle ametikoha kirjeldusega, millele kandideerite

8.2 Andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus

Käsitleme teie andmeid konfidentsiaalselt ja üksnes kandidaatide valimise eesmärgil. Vajame teie isikuandmeid selleks, et töödelda teie avaldust ja võtta teiega seoses kandideerimisprotsessiga ühendust. Kahjuks ei saa me teile ilma nende andmeteta töökohta pakkuda. Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui teie edastatud andmed sisaldavad isikuandmete eriliike (nt etniline päritolu, ametiühingusse kuulumine, terviseandmed) ja need andmed on vajalikud meie töö- või sotsiaalõigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt b.

8.3 Andmete vastuvõtja

Ettevõttes on juurdepääs teie andmetele ainult isikutel, kes vajavad neid eelnimetatud eesmärkidel. Need on eelkõige vastutavad partnerid, vastutavad personalitöötajad ja kõik isikud, kes on tingimata seotud kandidaatide valikuprotsessiga.
Osana andmetöötluslepingust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28) on teenusepakkujad kohustunud järgima asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid muu hulgas andmeturbe tagamiseks ning tegutsema meie nimel meie juhiste kohaselt.

8.4 Teie andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Me ei edasta kandideerimisprotsessi käigus teie isikuandmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (privaatsuspõhimõtete koostamise seisuga ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra).

8.5 Säilitamisaeg

Kui teiega luuakse töösuhe, töötleme teie andmeid töösuhte eesmärgil vastavate andmekaitsepõhimõtete kohaselt, mille edastame teile eraldi.

Võite anda nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks kandideerijate andmebaasi. Töötleme teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine kehtib edasise andmetöötluse kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõige 3). Küsime regulaarselt uut nõusolekut.

Kui teiega ei looda töösuhet, säilitame teie andmeid üldjuhul kuus kuud alates teie avalduse tagasilükkamisteate kättesaamise kuupäevast. Seejärel kustutatakse teie kandideerimisdokumendid.

9. Sotsiaalmeediaprofiilid

Kasutame mitmesuguseid sotsiaalmeediaprofiile, et parandada pidevalt oma avalikku kuvandit ja anda sotsiaalmeediaplatvormidel teavet. Allpool leiate teavet meie andmetöötluse kohta üksikutel sotsiaalmeediaplatvormidel.

9.1 Andmetöötluse ulatus

Saate suhelda meie profiiliga konkreetsel sotsiaalmeediaplatvormil, näiteks jälgides meid, jagades postitusi, kommenteerides või hinnates neid (nt märkides need meeldivaks). Sellisel juhul saame teate, et olete meie kontot külastanud või sellega suhelnud. Seejärel näeme teie profiili nime, suhtluse sisu ja teie profiilipilti (kui see on olemas). Kui võtate meiega ühendust otseteatega või saadate meile sõnumi, näeme teie kasutajaprofiili ja sõnumit.

Lisaks pakuvad sotsiaalmeediaplatvormid üldiselt analüüsivõimalusi, mida kasutame internetis esindatuse parandamiseks ja haarde laiendamiseks. Saame kasutada konkreetse sotsiaalmeediaplatvormi pakutavaid analüüsivahendeid, et näha, kui paljud kasutajad on meie postitusi näinud või nendega suhelnud. Analüüsi hindamisel ei saa teha mis tahes järeldusi teie kohta isiklikult.

9.2 Andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme andmeid selleks, et parandada enda esindatust internetis või suhelda teiega teie algatusel ning lugeda teie päringut või teadet ja sellele vastata. Töötleme teie andmeid oma õigustatud huvi alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f. Meie õigustatud huvi seisneb meie esindatuse parandamises internetis ja turunduslike eesmärkide saavutamises.

9.3 Andmete vastuvõtja

Teie andmeid näevad meie töötajad, kes haldavad meie sotsiaalmeediakontosid. Lisaks töötlevad sotsiaalmeediaplatvormide pakkujad teie andmeid oma privaatsuseeskirjade kohaselt. Täpsemalt on tegemist järgmiste sotsiaalmeediaplatvormide pakkujatega.

Facebook:
Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Iirimaa

https://www.facebook.com/privacy

Instagram:
Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Iirimaa

https://privacycenter.instagram.com/

LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing:
New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

YouTube, Google:
Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Iirimaa

https://policies.google.com/privacy

Nende platvormide operaatorid vastutavad ise teie isikuandmete töötlemise eest oma platvormil. Konkreetse platvormi kasutajana olete nõustunud vastavate kasutuslepingutega. Oleme sõlminud ärikliendina vastavate platvormide operaatoritega andmekaitselepingud. Oleme sõlminud Meta ja LinkedIniga lepingud analüüsifunktsioonide kasutamiseks isikuandmete ühisel töötlemisel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 26.

Lepingute sisu on leitav siit:

Meta: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Kui platvormioperaatorid edastavad isikuandmeid ELi-välistesse kolmandatesse riikidesse, kasutavad nad ELi lepingu tüüptingimusi.

9.4 Säilitamisaeg

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui vajame neid konkreetsel töötlemise eesmärgil. Teatud andmeid säilitame ka seadusjärgse aegumistähtaja lõpuni (tavaliselt kolm aastat, üksikjuhtudel kuni kolmkümmend aastat) ja seadusjärgse säilitamisaja jooksul (nt Saksamaa äriseadustiku ja maksuseadustiku kohaselt),kuid tavaliselt maksimaalselt kümme aastat.